podmienky datareco | zachrana dat | obnova dat

DataReco - záchrana a obnova dát - podmienky

Zmluva o poskytovaní služieb.
Zákazník súhlasí s tým, že firma DataReco je oprávnená diagnostikovať, analyzovať a identifikovať problémy média ako aj dát, alebo poskytovať ďalšie služby, ktoré môžu byť na žiadosť zákazníka. Po prijatí dátoveho média od zákazníka zapojíme primerané úsilie a vhodné nástroje a techniky pre ich analýzu. Po vykonaní diagnostiky Vám stanovíme konečnú cenu za obnovu dát, ktorá bude v rozmedzí sumy stanovenej pri predbežnej kalkulácii. Po dokončení práce zašleme podrobný zoznam adresárov a súborov v textovom súbore na e-mailovú adresu registrovanú u nás.  Po obdržaní dohodnutého poplatku pre obnovu dát, budeme odosielať dáta na vhodnom dátovom médiu. Pri odstúpení od objednávky, ktorá bola úspešne dokončená, účtujeme storno poplatok vo výške minimálne 50% z dohodnutej ceny a prepravné náklady.

Uznanie daných podmienok.
Zákazník berie na vedomie a potvrdzuje, že dátové médium zaslané firme DataReco môže byť poškodené ešte pred našim prijatím. Aj napriek spracovaniu vašich pamäťových médií s najlepšou dostupnou technológiou a procesmi, môže dôjsť k  zničeniu alebo ďalšiemu poškodeniu zariadenia, médiá a/alebo dát. DataReco vykonáva túto službu, so všetkými chybami, na Vaše vlastné riziko.

Dôvernosť a ochrana osobných údajov.
DataReco bude používať všetky informácie obsiahnuté v zariadení a/alebo médiach len za účelom obnovy dát a bude držať tieto informácie v prísnej tajnosti. DataReco zaistí primerané opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému užitiu vašich dát a údajov a neposkytne tieto informácie žiadnej tretej osobe, s výnimkou prípadu oprávneného zástupcu zákazníka alebo v súlade so zákonom.

Obmedzenie zodpovednosi za škody.
DataReco nenesie žiadnu zodpovednosť za ďalšie škody, ku ktorým môže dôjsť na zariadení zákazníka, médiach a/alebo dátach. Vezmite prosím na vedomie, že firma DataReco sa iba zaväzuje, že vynaloží primerané úsilie s použitím našej technológie a techník na obnovu dát, avšak nemôžeme sľúbiť ani zaručiť konkrétne výsledky. V žiadnom prípade DataReco nebude zodpovedná za akékoľvek nepriame škody vôbec.

Prehlásenie zákazníka.
Zákazník potvrdzuje, že je zákonným vlastníkom, a/alebo má právo držby médií, zariadenia a/alebo údajov poskytovaných firme DataReco pre obnovu dát a ich zber, spracovanie a prevod tohto zariadenia, médiá a/alebo dáta v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Platobné podmienky.
Zákazník týmto súhlasí, že zaplatí všetky sumy, ktoré boli dohodnuté  do 1 týždňa po predložení konečnej faktúry, ktorá zvyčajne zahŕňa poplatky za služby a skutočné náklady konkrétnych súčasti, médiá atď. Všetky tieto sumy sú splatné pred poskytnutím obnovených dát zákaznikovi na náš bankový účet ak nebolo dohodnuté inak.

Dodržiavanie zákonov.
Účastník súhlasí, že táto zmluva sa riadi zákonmi a predpismi  Slovenskej republiky. Priebeh každej záchrany sa riadi zákonmi, hlavne zákonom č. 428/2002 Z.z. a 513/1991 Z.z. Všetky kópie zverených dát, vyhotovené pre účel záchrany dát, sú o 14 dní po odoslaní k zákazníkovi nenávratne zmazané. Súhlasíte, že budete dodržiavať všetky platné zákony.

© 2012-2020 DataReco